Monday, September 23, 2013

YAU PEN LO DOK SINGAUT (poem)

Yau pen lo dog singaut
Biknait go moning taim
Spakman lo rot i traut

Tait lo ol rat i tok nogut
Kaikai ### na ol narla tok
Ol mams na paps no slip gut

Fraide nau ol statim ken
Kisi’ wara na bengim hon
Lo nait taim bikpla ren

Yau pen lo dog singaut
Biknait go moning taim
“OPIM GEIT!” Em singaut

Bengim hon blem yet
Misis kamaut, ol smesh
Musik on full blas yet

Dok singaut na i no tait
Misis smesim glas blo kar
Ol bikmaus na nek rop tait

Yau pen lo dok singaut
Maus blo tupla op ose’ dok
“Kaikai ###!” em singaut

Smol boi blem go hait
Lukim mami kisim han
Wan mo lesen lo Fraide nait:

Hau lo dring na spak
Hau lo bengim hon
Na tokim misis: “GET FAK!”

Em bikman bai em mekim
Lo Fraide nait na Mande tu
Wankain ‘sem paps mekim

No comments:

Post a Comment