Friday, September 25, 2009

GEREHU BAS STOP (poem)

Kainkain Meri kainkain man
Sanap ol yet o holim han
Lo Gerehu basstop moning yet
Longpla yau-ring sotpla sket

Kat han set na speks lo ai
Pasindia sanap na pes I drai
Wan aua nau na neks wan kam
Ai sait t’sol taim bas I kam

Nain kam stop na dua I op
Hap bruk ol pasim lo rop
Pipia lo ai simuk lo maus
Bik moning yet ol lusim haus

Man meri na pikinini tu
Kam yet lo Six Tri na Tu
Mi tokim yu: pait lo kalap lo nain
Husait tok bai sanap lo lain?

Manmeri pus na sumatin ras
Olsem tru Mosbi nogat bas
Wokman na man nogat wok
“Kalap t’sol yumu olgeta wok!”

Skul mangi tu i no laik leit
Sampla wet lo haiskul get
Spit I kam lo kalap lo bas
“Yumi wet bai no gat bas”

Mama holim windo blo bas
Dres ap gut i no bisi lo das
Longpla yau-ring sotpla sket
Bamim nus blo kat han set

Husait tok bai em g’im sans
Em tu les lo wet inap lans
Sampla senkens na bas pulap
Speks lo ai nogat sans lo kalap


Klostu tru bai taim blo mi ken
Mi sanap lo sait na kandim ken
Tupla tripla… no sixpla man
Hangamap lo dua na strongim han

Draiva daaai lo ol manmeri ron
Presim baten na musik i on
No long taim bai koins pairap
Lo han blo boskru taim em sanap

“Bas fe! Bas fe! Heidi toea bas fe!”
“Heidi toea.. Heidi toea bas fe!”
Mi blari taet lo ronim bas
“Powes Pakop baim bikpla bas!”

No comments:

Post a Comment